Privacyverklaring

Salland Bewind, gevestigd aan Postbus 29, 8140 AA te Heino, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

https://www.sallandbewind.nl/
Postbus 29

8140AA Heino

 

T. Lenderink is de Functionaris Gegevensbescherming van Salland Bewind zij is te bereiken via info@sallandbewind.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Salland Bewind verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 •  Voor- en achternaam
 •  Adresgegevens
 •  Telefoonnummer
 •  E-mailadres
 •  Locatie gegevens
 •  Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 •  Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sallandbewind.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Salland Bewind verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief 
 •  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 •  Je te informeren over wijzigingen van onze diensten 
 •  Salland Bewind analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
 •  Salland Bewind verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Salland Bewind neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door  computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Salland Bewind) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Salland Bewind bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens. Wij hanteren geen bewaartermijn voor persoonsgegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Salland Bewind verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Salland Bewind blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Salland Bewind gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Salland Bewind gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Salland Bewind en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sallandbewind.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Salland Bewind wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Salland Bewind neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze via info@sallandbewind.nl
 

Klachtenregelement

Salland Bewind 

 

Artikel 1 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

 • de organisatie; Salland Bewind 
 • de directie, tevens bewindvoerder; Mevrouw T. Lenderink 
 • klager; degene met de klacht 
 • cliënt; degene die bij Salland Bewind onder bewind staat 
 • bezwaar; het ongenoegen dat door de cliënt wordt geuit 
 • klacht; het bezwaar dat niet in der minne kon worden opgelost 

 

Artikel 2 

Deze klachtenregeling is bedoeld voor alle cliënten van Salland Bewind. Cliënten kunnen hun bezwaar zelf kenbaar maken aan de bewindvoerder. Echter kan het bezwaar ook kenbaar gemaakt worden door de persoonlijk begeleider of een ander bij de cliënt betrokken persoon. Deze klachtenregeling is tevens bedoeld voor alle bij de cliënt betrokken personen. Hierbij valt te denken aan ouders, broers/zussen en andere directe familieleden of de persoonlijk begeleider van de cliënt. 

De cliënt van wie de klacht afkomstig is kan zich tijdens de gehele klachtenafhandeling laten bijstaan of vertegenwoordigen door een door hem/haar aan te wijzen persoon of instantie. De cliënt dient echter wel vooraf aan te geven door wie hij/zij zich zal laten bijstaan of vertegenwoordigen. 

 

Artikel 3 

Een bezwaar wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de bewindvoerder. Deze probeert het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen. 

De bewindvoerder behandelt het bezwaar en probeert daarbij, eventueel na nader overleg met de cliënt en de betrokken personen, het bezwaar alsnog in der minne op te lossen. De cliënt ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door de bewindvoerder is afgedaan. 

 

Artikel 4 

Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Hiervoor kan het klachtenformulier worden gebruikt. Een klacht moet worden ondertekend en tenminste bevatten: 

- naam en adres van de indiener 

- de dagtekening 

- een omschrijving van de klacht 

- tegen welke persoon of personen de klacht gericht is 

 

Artikel 5 

Klachten worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken behandeld door de directie. Deze stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de cliënt en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen en deelt dit schriftelijk mede aan de cliënt. 

Indien binnen 6 weken na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt dan wordt de klager door de directie schriftelijk op de hoogte gesteld dat de klacht kan worden voorgelegd aan de toezichthoudende kantonrechter. 

 

 Artikel 6 

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als 

 • de cliënt zich voor of tijdens de behandeling van deze zelfde klacht tot een kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend 
 • de klacht anoniem is 
 • het feit waarover geklaagd wordt langer dan 1 maand voor indiening heeft plaatsgevonden 

 

Artikel 7 

Alle bezwaren en klachten van cliënten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen, zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd. 

 

Artikel 8 

De directie archiveert de klachten in een centraal registratiesysteem. Zij houdt aantekening van de klacht en van de afdoening daarvan.